Zpracování osobních údajů | VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s.

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s., člena skupiny WITKOWITZ

Vážení zaměstnanci, zákazníci, návštěvníci, v rámci tohoto dokumentu Vás informujeme o zpracování osobních údajů ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. (dále jen „naše společnost“) a o zpracování osobních údajů v rámci strojírenské skupiny WITKOWITZ. Dále Vás v dokumentu spravíme o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při každém jednotlivém zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá opatření pro soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Dále se řídíme zákonem 110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů a další legislativou související se zabezpečením osobních i obchodních dat.

Správce osobních údajů

V rámci strojírenské skupiny WITKOWITZ je obvykle v roli Správce osobních údajů ta společnost, jejíž jste zaměstnancem, zákazníkem, obchodním partnerem. Pokud jste
v takovémto vztahu s více společnostmi, pak spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby nebo jiného obchodního vztahu.

Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s., IČO: 06977731, se sídlem Pohraniční 3017/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 11064  pak podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme primárně v rámci těchto právních důvodů:

 • Na základě plnění smlouvy.
 • Na základě své právní povinnosti.
 • Na základě ochrany našich oprávněných zájmů.

Zpracováváme především tyto kategorie osobních údajů:

 • Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo nebo IČO, číslo průkazu totožnosti, telefon, email)
 • Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, údaje pro uplatnění daňového zvýhodnění)
 • Údaje o jiné osobě (údaje o manželce a dětech pro uplatnění daňového zvýhodnění)
 • Digitální identifikátory (email, telefon, přihlašovací jméno)
 • Ostatní (podpis, kamerový záznam)

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje naše společnost využívá primárně pro následující účely zpracování:

 • Zpracování osobních údajů zaměstnanců včetně mzdové agenty a benefitů
 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání včetně strategického náboru
 • Zpracování osobních údajů v oblasti nákupu, obchodu, PR, reklamy a firemní identity
 • Vedení agendy BOZP včetně pracovních úrazů
 • Zajištění účetní agendy, příjem a vystavování faktur
 • Příjem a zpracování došlé a odeslané korespondence včetně datové schránky
 • Evidence a správa smluvní dokumentace
 • Zajištění agendy GDPR a vyšetřování bezpečnostních incidentů
 • Zajištění IT služeb

Zdroje osobních údajů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují. Vždy Vás informujeme o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci. Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. 

Zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování nepoužíváme automatizované rozhodování. Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena. Stejnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a našich zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi skupiny WITKOWITZ, případně jinými subjekty mimo skupinu WITKOWITZ jako zpracovateli vašich údajů. 

Vaše údaje těmto společnostem předáváme jen v případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany.  Osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány.

Kategorie zpracovatelů naší společnosti:

 • Společnosti zajišťující účetnictví a personalistiku
 • Společnosti zajišťující provoz IT prostředků

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • Lékaři zajišťující pracovně-lékařské prohlídky
 • Úřad práce České republiky
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny

Zabezpečení osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Osobní údaje například zpracováváme v počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrováním. 

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod či pro případná správní řízení. Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Shromažďujeme tedy jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Souhlasím se zpracováním, správou a uchováním mých osobních údajů společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s., IČ:  06977731, Česká Republika. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání reakce a mohu jej kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsou poskytnuty dobrovolně. Údaje, které zpracováváme na základě vašeho případného souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

Práva k zajištění ochrany osobních údajů

Dle legislativy, máte jako subjekt údajů, tedy fyzická osoba tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťujících ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti, případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Ochrana osobních údajů na www stránkách

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video a audio obsahů. Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů: Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

Google maps

Naše stránky využívají mapový servis Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro použití funkcí Google Maps je nezbytné uchovat Vaší IP adresu. Tato informace je většinou přenesena do serveru Google LLC v USA a tam také uložena. Provozovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos těchto dat. Využití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledatelnosti míst uvedených na webových stránkách. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Sociální sítě 

V naší online nabídce používáme plug-iny různých sociálních sítí. Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší online nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí. Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.

Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.

Plug-iny sociálních sítí s řešením vyžadujícím dvě kliknutí od společnosti Heise

Řešením vyžadujícím dvě kliknutí (poskytnutým společností Heise Medien GmbH & Co. KG) Vás chráníme před tím, aby byla Vaše návštěva našich webových stránek standardně monitorována a vyhodnocována provozovateli sociálních sítí. Pokud vyvoláte stránku naší internetové prezence obsahující takové plug-iny, plug-iny jsou nejprve deaktivované. Aktivují se teprve kliknutím na připravené tlačítko.

Plug-iny pro sociální síť společnost Facebook

Facebook je provozován na www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php

Plug-iny pro sociální síť společnost Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy

Plug-iny pro sociální síť společnost Linkedln

Linkedln je provozován LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“Twitter”). Přehled plug-inů pro sociální síť Linkedln a jejich vzhled najdete zde: https://developer.linkedin.com/plugins; informace o ochraně osobních údajů společnosti Linkedln naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Tato online nabídka používá video platformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů. Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s You Tube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

Kontaktní informace

Pokud chcete znát více informací o ochraně osobních údajů v naší společnosti, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu gdpr@vitkovice-es.cz. 

© 2024 VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. | firla.eu